Naar inhoud

Actuele situatie hoogwater in verzorgingsgebied Dichterbij

Update: ‘iedereen’ terug naar ‘huis’

21 juli 2021 om 14:45

En nu alweer blikken we terug. Gisteren stond in het teken van terugkeer naar de locaties in Well en Mook, nu ook daar het sein veilig is gegeven. De terugkeer naar alle locaties is soepel verlopen. Alleen de cliënten die waren opgevangen in een vakantiepark in Groesbeek gaan vrijdag pas terug naar hun locatie. Zij genieten nog even van een korte vakantie. Hiermee is een einde gekomen aan de evacuaties.

Locaties weer op orde
Gelukkig heeft geen van de ontruimde locaties van Dichterbij waterschade opgelopen. Medewerkers van de serviceorganisatie konden deze locaties daarom weer snel inrichten, de apparatuur aansluiten en zorgen dat de koelkasten weer gevuld waren. De zorgmedewerkers hebben extra aandacht voor de cliënten om zich weer snel thuis te laten voelen.

Impactvolle gebeurtenis
De evacuatie is voor onze cliënten en medewerkers een impactvolle gebeurtenis geweest. Dichterbij zal daarom de komende tijd goed toezien op hun welzijn en passende nazorg bieden als dat nodig is.

We kijken terug op spannende en hectische dagen. In het belang van de veiligheid en welzijn van de cliënten heeft Dichterbij snel gehandeld en uit voorzorg cliënten in veiligheid gebracht. We zijn ontzettend trots op alle mensen binnen en buiten onze organisatie die dit mogelijk hebben gemaakt. En op hen die zich hebben ingezet om de cliënten toch nog fijne dagen te bezorgen.

Mogelijkheid tot contact
Heb je vragen, neem dan contact op met een van onze medewerkers via 088 7540000 of stuur een e-mail naar communicatie@dichterbij.nl.

Update: geleidelijke terugkeer

19 juli 2021 om 18:45

In steeds meer gemeenten heeft de Veiligheidsregio het sein voor een veilige terugkeer gegeven. Veel voorbereidende maatregelen zijn al getroffen. Vandaag is dan ook de terugkeer voor de locaties in Tegelen, Velden en Arcen gestart. Een aantal cliënten geniet van een korte vakantie op een vakantiepark waar ze zijn opgevangen en blijven daar nog een paar dagen. Voor de locaties in Mook geldt een geplande terugkeer voor morgenmiddag. We blijven nog waakzaam voor de locaties in Well. Daar is nog steeds sprake van een hoge alertheid.

Gelukkig hebben de locaties van Dichterbij geen waterschade opgelopen. Met vereende krachten en inspanningen zijn de evacuaties zeer vlot verlopen. Daar waar het sein veilig is gegeven, zijn de ontruimde locaties weer ingericht en de technische faciliteiten aangesloten. Het overgrote deel van de dagbestedingslocaties is niet geraakt door het hoge water. De dagbesteding voor de cliënten is daar waar mogelijk weer opgestart of er zijn alternatieve dagbestedingsactiviteiten georganiseerd.

De evacuatie is voor onze cliënten een impactvolle gebeurtenis geweest. Het is daarom hartverwarmend om te zien hoe er door mensen binnen en buiten onze organisatie de handen ineen is geslagen om onze cliënten toch nog een fijne en betekenisvolle dag te kunnen bezorgen. Er zijn op de opvanglocaties diverse leuke activiteiten georganiseerd, van spelletjes tot muziekactiviteiten, van koffie drinken tot kletsen en wandelen, van zitzakken tot parasols, van ijsjes tot popcorn en pizza’s, voor iedereen wat wils.

De grootste dreiging voor de overstroming ligt achter ons. Veel van de cliënten en medewerkers zijn weer terug op hun vertrouwde locatie. We blijven de situatie nog wel nauwlettend volgen in afstemming met de Veiligheidsregio’s en de gemeenten.

Via onze website www.dichterbij.nl/actueel houden we je de komende dagen op hoogte van de actuele situatie bij Dichterbij locaties. Deze pagina bereik je ook via de knop ‘Over Dichterbij’ en ‘Actueel’ op de startpagina van onze site. Heb je vragen hierover, neem dan contact op met een van onze medewerkers via 088 7540000 of stuur een e-mail naar communicatie@dichterbij.nl.

Voor meer informatie over de ontwikkelingen in Noord-Limburg zie ook de actuele nieuwsberichten van de Veiligheidsregio Limburg-Noord: www.vrln.nl/calamiteit en de website van jouw gemeente.

Update: voorzichtig optimistisch

18 juli 2021 om 20:45

Het water in de Maas is bij Venlo en Roermond langzaam aan het zakken. In het noorden van Limburg, in de plaatsen Bergen, Gennep en Mook, blijft waakzaamheid tot morgenmiddag geboden. Zodra de dijken na het zakken van het water zichtbaar worden, starten de waterschappen met het inspecteren van de dijken. Als deze in orde zijn en veilig worden geacht, zal het sein “terugkeer mogelijk” gegeven worden.

Dit betekent niet dat Dichterbij direct tot terugkeer van de cliënten overgaat. Dit zal geleidelijk en gefaseerd gebeuren, rekening houdend met de cliënten en de locatie waar zij zijn opgevangen. Er staan teams klaar om de ontruimde locaties weer in te richten en de technische faciliteiten aan te sluiten. Gelukkig zijn alle ontruimde locaties vrij van waterschade gebleven. Het overgrote deel van de dagbestedingslocaties zijn ook niet geraakt door het hoge water. Maandag start als gepland de dagbesteding voor de cliënten weer op. Daar waar dit nog niet mogelijk is, zijn de betrokkenen geïnformeerd en wordt maatwerk geleverd.

De evacuatie is voor cliënten een impactvolle gebeurtenis. Het is daarom hartverwarmend om te zien hoe er door mensen binnen en buiten onze organisatie de handen ineen zijn geslagen om de cliënten toch nog een fijne en betekenisvolle dag te kunnen bezorgen.

We zijn voorzichtig optimistisch dat de grootste dreiging voor overstroming achter ons ligt. We blijven de situatie nog wel nauwlettend volgen in afstemming met de Veiligheidsregio’s en de gemeenten.

Via onze website www.dichterbij.nl/actueel houden we je de komende dagen op hoogte van de actuele situatie bij Dichterbij locaties. Deze pagina bereik je ook via de knop ‘Over Dichterbij’ en ‘Actueel’ op de startpagina van onze site. Heb je vragen hierover, neem dan contact op met één van onze medewerkers via 088-7540000 of stuur een e-mail naar communicatie@dichterbij.nl

Voor meer informatie over de ontwikkelingen in Noord-Limburg zie ook de actuele nieuwsberichten van de Veiligheidsregio Limburg-Noord: www.vrln.nl/calamiteit en de website van jouw gemeente.

Veel gestelde vragen oplopende waterstand in Noord-Limburg

17 jul. 2021 om 9:40

Vanwege het stijgende water zijn er diverse maatregelen getroffen door Dichterbij, de Veiligheidsregio's Zuid-Limburg, Limburg-Noord en de diverse gemeenten. Natuurlijk roept de situatie op tot veel vragen. Daarom heeft Dichterbij een overzicht gemaakt van de veel gestelde vragen:

Hoe informeert Dichterbij cliënten en hun familie? Waar kan ik terecht voor meer informatie en met vragen?

Cliënten en familie van de getroffen locaties worden rechtstreeks door medewerkers van Dichterbij geïnformeerd. Overige vragen kunnen worden gesteld via het centrale telefoonnummer van Dichterbij 088 7540000. Ook via de website houden we je de komende dagen op hoogte van de actuele situatie bij Dichterbij. Voor meer informatie over de ontwikkelingen in Noord-Limburg zie ook de actuele nieuwsberichten van de Veiligheidsregio Limburg-Noord: www.vrln.nl/calamiteit en de website van jouw gemeente.

Kan Dichterbij cliënten verplichten om te evacueren?

Als er een noodverordening van kracht is, worden cliënten verplicht om te evacueren (zoals bv in Roermond). Als het gaat om een dringend advies om te evacueren dan moet er een belangenafweging gemaakt worden. Gelet op de WKKGZ hebben wij een zorgplicht voor de kwaliteit en veiligheid van cliënten. Daarnaast hebben we ook een zorgplicht voor de veiligheid van medewerkers. Op grond hiervan lijkt gerechtvaardigd om cliënten te verplichten om te evacueren, omdat het veiligheidsbelang en onze zorgplicht hierbij zwaarder weegt. Mede gelet op de vraag of cliënten in staat zijn om zelfstandig de situatie te overzien en een goede risicoafweging hierbij te maken.

Heeft de situatie gevolgen voor de zorg en/of dienstverlening aan cliënten?

Evacuatie heeft gevolgen voor zorg en dienstverlening van Dichterbij. Dichterbij heeft een zorgplicht voor de kwaliteit en veiligheid van onze cliënten, dat staat voorop. Uiteraard wordt ook voorzien in de noodzakelijke behoeften van onze cliënten en proberen we het evacueren zo prettig mogelijk in nauwe samenwerking met de verwanten te laten verlopen. Op de opvanglocaties zijn naast de zorgmedewerkers ook veel medewerkers van onze serviceorganisatie vrijwillig aan het werk om het verblijf daar zo stressvrij als mogelijk te maken voor iedereen en daar waar mogelijk invulling te geven aan een fijne en betekenisvolle dag.

Als een locatie wordt gesloten, waar blijven de cliënten dan? Worden die geëvacueerd? Waar naartoe?

Verschillende cliënten zijn al op opvanglocaties van Dichterbij of derden ondergebracht. In geval van het sluiten van een locatie wordt er in overleg met alle betrokkenen gekeken naar de beste oplossing. Ouders en verwanten zijn daarover op de hoogte gebracht.

Op grond van welke overwegingen sluit Dichterbij een locatie?

Dichterbij staat in nauw contact met de Veiligheidsregio’s Zuid Limburg en Limburg-Noord en volgt ook de richtlijnen van de gemeenten. Op locaties waar de verwachting is dat een mogelijke evacuatie nodig is, worden volop voorbereidingen getroffen. Locaties worden uit voorzorg gesloten als zij zich in de gebieden bevinden waarvan wordt aangegeven dat deze tot een risicogebied behoren. Als er een noodverordening van kracht is, is Dichterbij verplicht om te evacueren als dit bevel wordt gegeven.

Heeft Dichterbij al locaties gesloten? Zo ja, welke? Welke locaties worden wellicht ook nog gesloten?

Dichterbij is begonnen met het evacueren van cliënten op locaties die zich in de risicogebieden bevinden. In verband met privacy van onze cliënten en medewerkers worden er alleen mededelingen gedaan over de gemeenten die het betreffen en niet de exacte locaties. We blijven waakzaam en hebben continue afstemming over de waterstand ontwikkelingen en de risico’s voor de locaties van Dichterbij. Dag en nacht blijven we de situatie nauwlettend volgen. Dichterbij heeft intensief contact met zowel de Veiligheidsregio Limburg-Noord als alle gemeenten waar locaties van Dichterbij gevestigd zijn.

Heeft Dichterbij preventieve maatregelen genomen? Zo ja, welke?

Dichterbij volgt nauwgezet de richtlijnen en adviezen van de veiligheidsregio’s en de gemeenten en staat in nauw contact met deze instanties. Daarbij horen ook verschillende preventieve maatregelen, zoals het ontruimen van de locatie en de evacuatie van cliënten.

Heeft Dichterbij een crisisteam in het leven geroepen?

Ja. Gezien de aard van de situatie werken we bij Dichterbij met zowel een crisis beleidsteam als regionale ondersteunende crisisteams. Het crisis beleidsteam bestaat uit de Raad van Bestuur, verantwoordelijke directieleden en een afvaardiging van betrokken operationele afdelingen binnen de organisatie. De regionale ondersteunende crisisteams volgen de ontwikkelingen in de regio nauwgezet, zorgen voor de voorbereidingen en acteren direct als actie ter plaatse nodig is.

Hoe lang gaat de wateroverlast naar verwachting duren?

Op veel plekken is er sprake van wateroverlast en dit gebied breidt zich uit. Hoe lang dit nog gaat duren is nog niet te zeggen en is ook afhankelijk van de piek van de waterstanden. We houden de hoogwater situatie goed in de gaten, want de situatie kan de komende uren zomaar veranderen.

Hoe houdt Dichterbij de situatie met het hoge water in de gaten?

Dichterbij monitort de situatie nauwgezet in samenwerking met de Veiligheidsregio’s Zuid-Limburg, Limburg-Noord en de gemeenten. Als organisatie zijn we in opperste staat van paraatheid en houden de situatie rond de waterstanden nauwlettend in de gaten. Continue monitoren we de waterstanden in samenhang met de locaties van Dichterbij. We classificeren hierbij in verhoogde waakzaamheid, (dreigende) wateroverlast of geen overlast. Voor locaties die zich bevinden in de risicogebieden met verhoogde waakzaamheid en (dreigende) wateroverlast worden voorzorgsmaatregelen getroffen.

Lopen er op dit moment cliënten of medewerkers gevaar?

Er lopen op dit moment geen cliënten of medewerkers op locaties van Dichterbij gevaar. We monitoren de situatie dag en nacht en houden nauw contact met veiligheidsregio’s en de gemeenten in de regio van Dichterbij.

Liggen de locaties in het door de overheid genoemde rampgebied?

Diverse locaties van Dichterbij liggen in de door overheid genoemde rampgebied, maar het verschilt per locatie of evacuatie aan de orde is.

Contact

Staat je vraag er niet tussen, neem dan contact op met een van onze medewerkers via 088-7540000 of stuur een e-mail naar communicatie@dichterbij.nl.

Voor meer informatie over de ontwikkelingen in Noord-Limburg zie ook de actuele nieuwsberichten van de Veiligheidsregio Limburg-Noord: www.vrln.nl/calamiteit en de website van jouw gemeente.

Update: voorbereiding en evacuatie

17 jul. 2021 om 20:25

Verschillende gemeenten in Noord-Limburg hebben gisteren opgeroepen tot ontruiming en evacuatie van bedreigde gebieden. Dichterbij heeft gisteren de cliënten op locaties die zich in deze gebieden bevinden geëvacueerd. Het betreft de bewoners van Dichterbij locaties in Tegelen, Velden, Arcen en Well. Ouders en verwanten zijn daarover op de hoogte gebracht. Verschillende cliënten zijn op opvanglocaties van Dichterbij, bij familie of derden ondergebracht. Het is nog niet bekend wanneer de geëvacueerde locaties weer open kunnen gaan.

Ook vandaag geeft de veiligheidsregio Limburg-Noord aan dat Noord en Midden-Limburg de komende dagen nog te maken blijft houden met hoogwater en dat er nog steeds risico is dat sommige gebieden onder lopen door hoogwater. Om een goede afweging te kunnen maken heeft Dichterbij niet alleen contact met de Veiligheidsregio’s maar ook een directe lijn met de lokale gemeenten. Uit voorzorg betekent dit dat we ook een Dichterbij locatie in Mook zullen evacueren. Ook voor deze locatie geldt dat ouders en verwanten op de hoogte gebracht worden. Op locaties waar de verwachting is dat er wellicht alsnog een evacuatie nodig is, zijn de voorbereidingen getroffen.

Nog steeds blijven we dag en nacht de situatie nauwlettend volgen. We realiseren ons dat de impact voor cliënten en medewerkers ontzettend groot is en willen daarom iedereen vanuit de grond van ons hart bedanken voor de inzet, betrokkenheid en collegialiteit.

Via onze website www.dichterbij.nl/actueel houden we je de komende dagen op hoogte van de actuele situatie bij Dichterbij locaties. Deze pagina bereik je ook via de knop ‘Over Dichterbij’ en ‘Actueel’ op de startpagina van onze site. Heb je vragen hierover, neem dan contact op met een van onze medewerkers via 088 7540000 of stuur een e-mail naar communicatie@dichterbij.nl.

Voor meer informatie over de ontwikkelingen in Noord-Limburg zie ook de actuele nieuwsberichten van de Veiligheidsregio Limburg-Noord: www.vrln.nl/calamiteit en de website van uw gemeente.

Update situatie oplopende waterstand in Noord-Limburg

16  jul. 2021 om 20:45 

Verschillende gemeenten in Noord-Limburg hebben vandaag opgeroepen tot ontruiming en evacuatie van bedreigde gebieden. Dichterbij is begonnen met het evacueren van cliënten op locaties die zich in deze gebieden bevinden. Ouders en verwanten zijn daarover vooraf op de hoogte gebracht. Verschillende cliënten zijn al op opvanglocaties van Dichterbij of derden ondergebracht. 

Op locaties waar de verwachting is dat een mogelijke evacuatie nodig is, worden volop voorbereidingen getroffen. Dag en nacht blijven we de situatie nauwlettend volgen. Dichterbij heeft intensief contact met zowel de Veiligheidsregio Limburg-Noord als alle gemeenten waar locaties van Dichterbij gevestigd zijn. 

Via onze website houden we je de komende dagen op hoogte van de actuele situatie bij Dichterbij. Heb je vragen hierover, neem dan contact op met een van onze medewerkers via 088-7540000 of stuur een e-mail naar communicatie@dichterbij.nl.

Voor meer informatie over de ontwikkelingen in Noord-Limburg zie ook de actuele nieuwsberichten van de Veiligheidsregio Limburg-Noord: www.vrln.nl/calamiteit en de website van jouw gemeente.

Dichterbij houdt actuele situatie hoge waterstand in Noord-Limburg nauwlettend in de gaten

15 jul. 2021 om 22:08

Veel regen zorgt voor hoge waterstanden in Maas, zijrivieren en beken in Limburg. Een groot deel van de neerslag die in Limburg en de Ardennen is gevallen, komt nu in de rivier terecht. Mogelijk lopen gebieden onder door het hoge water. Het is veruit de hoogste waterstand in ten minste honderd jaar.


De voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft inwoners van Midden- en Noord-Limburg vanmiddag (15 juli) opgeroepen klaar te staan voor evacuatie als dat nodig mocht zijn. Dichterbij is bezig zich hierop voor te bereiden. We houden de situatie nauwgezet in de gaten en staan voortdurend in contact met de veiligheidsdiensten.

Via onze website houden we je de komende dagen op hoogte van de actuele situatie bij Dichterbij. Heb je vragen hierover, neem dan contact op met een van onze medewerkers via 088 7540000 of stuur een e-mail naar communicatie@dichterbij.nl.

Voor meer informatie over de ontwikkelingen in Noord-Limburg zie ook de actuele nieuwsberichten van de Veiligheidsregio Limburg-Noord: www.vrln.nl/calamiteit.