Naar inhoud
Coronavirus, actuele ontwikkelingen en maatregelen: Coronavirus Lees meer

Inspraak in jouw leven

10280-Grubbenvorst-4 - header

Medezeggenschap

Medezeggenschap wil zeggen dat er inspraak- en medezeggenschap binnen een organisatie bestaat, die door verschillende belangengroepen kan worden ingevuld. Hieronder kun je meer informatie over de diverse varianten van cliënt- en medewerkersmedezeggenschap vinden.
Zo bestaat de cliëntmedezeggenschap uit de cliëntenraad, vijf cliëntenplatforms en een cliëntenpanel en heeft Dichterbij voor haar medewerkers een Gemeenschappelijke OndernemingsRaad.

Cliëntmedezeggenschap

Centrale cliëntenraad
De cliëntenraad (CR) heeft als taak binnen het kader van de WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen) de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten te behartigen, het beleid van Dichterbij te toetsen en de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over de kwaliteit van de zorg.

De CR bestaat uit 10 leden: 5 cliënten en 5 verwanten. De raad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De cliënten krijgen ondersteuning van een coach. De CR kent een financiële commissie, een agendacommissie en contactpersonen voor het bijwonen van overleg met externe partijen zoals het zorgkantoor en de inspectie. 8 keer per jaar is er een overlegvergadering met de raad van bestuur.

Cliëntcoaches

Suzanne van Duijnhoven Suzanne van Duynhoven coach cliëntenraad (centraal) en coördinator cliëntenpanel
Silvia van schipstal Silvia van Schipstal coach cliëntenplatform RVE Noord/Midden, Oost en STEVIG
A3_2-Ron-Offermans.jpg?1610102363396 Ron Offermans coach cliëntenplatform RVE Zuid en West
Jos van de Ven Jos van de Ven ambtelijk secretaris cliëntenraad en voorzitter cliëntenplatform STEVIG


Meer weten?
Neem contact op met Jos van de Ven:

Jos van de Ven, ambtelijk secretaris
Postbus 9, 6590 AA Gennep
Tel: 088 - 7540 032
Tel: 06 1191 0534
Mail: j.vandeven@dichterbij.nl

Cliëntenplatforms

Iedere regio (Noord en Midden, Zuid, West en Oost) en STEVIG heeft een cliëntenplatform. Dit platform behartigt de belangen van de cliënten op regionaal niveau en ziet toe op correcte en uniforme uitvoering van centraal beleid.
Een cliëntenplatform bestaat uit maximaal 10 leden: 5 cliënten en 5 verwanten. De cliënten krijgen ondersteuning van een coach. Het cliëntenplatform heeft 6 tot 8 overlegvergaderingen met de zorgdirecteur van de regio/STEVIG. Minimaal 3 keer per jaar is er een voorzittersoverleg: in dit overleg stemmen de CR en cliëntenplatforms centrale en decentrale aangelegenheden met elkaar af.

Om deze content te tonen moeten we cookies plaatsen. of bekijk het op www.youtube.com/embed/GnxpR0Cw_hI

4341-Ottersum (1)

Cliëntenpanel

Dit panel geeft op verzoek van bestuurder, cliëntenraad, beleidsmedewerkers en/of ondersteunende diensten haar mening over een onderwerp.

Medewerkersmedezeggenschap

Dichterbij heeft de medezeggenschap van medewerkers geregeld volgens het principe “medezeggenschap volgt zeggenschap”. De zeggenschap –het nemen van besluiten- ligt centraal bij de raad van bestuur. Daardoor is ook de medezeggenschap centraal belegd, bij de Gemeenschappelijke Ondernemingsraad (GOR).

Gemeenschappelijke OndernemingsRaad (GOR)

De GOR geeft op participatieve wijze inhoud aan de Wet op Ondernemingsraden (WOR). Dat betekent dat we nauw samenwerken met de raad van bestuur. Naast de GOR zijn er zeven medezeggenschapsplatforms (MZ-platform): de vier regio’s hebben elk een eigen MZ-platform, dat geldt ook voor STEVIG, Expertise en de staf en dienstencentra. De platforms werken vanuit participatie samen met hun eigen directeur bij het uitvoeren van besluiten van de raad van bestuur. Daarnaast geven de MZ-platforms input over allerlei onderwerpen aan de GOR, zodat de GOR de raad van bestuur van goede adviezen kan voorzien.

Stuurgroep

Meer weten?
Neem contact op met Edwin Swinkels:

Edwin Swinkels, ambtelijk secretaris
Zwerfheide 2, 6591 RC Gennep
Postbus 9, 6590 AA Gennep
Mail: e.swinkels@dichterbij.nl

Accepteer cookies voor chat