Naar inhoud
Coronavirus, actuele ontwikkelingen en maatregelen: Coronavirus Lees meer

Kwaliteit en veiligheid van zorg

Cliënten van Dichterbij zijn over het algemeen tevreden over hun leven en de relatie met hun begeleiders, zo blijkt uit het kwaliteitsrapport 2019-2020 van Dichterbij. Methodieken als relatiegericht werken en dynamisch verbinden, helpen om de kwaliteit van leven van cliënten verder te verhogen. Ook de komst van regiebehandelaren heeft een positieve invloed.

Kwaliteitsrapport
In het kwaliteitsrapport doen we ieder jaar verslag over de kwaliteit en veiligheid over een periode die loopt van juli tot en met juni. Het rapport 2020 is bijzonder, omdat corona een ongekende invloed had op cliënten, verwanten, medewerkers, zorg en dienstverlening. Dit rapport werd ook vertaald naar een makkelijk leesbare versie

Het rapport bestaat uit 8 thema’s:
1. Zorgvuldig proces rondom de cliënt
2. Kwaliteit van bestaan
3. Kwaliteit van de relatie tussen cliënt, verwant en professional
4. Zicht op veilige zorg
5. Leven in vrijheid
6. Samenwerking binnen het team
7. Samenwerking binnen Dichterbij
8. Samenwerking in de buurt en met de keten

524 Horst 2

Audits

Waarderend auditen
De werkwijze van waarderend auditen hebben we in 2020 overal toegepast. Voor het eerst zijn ook alle nachtzorglocaties geaudit; dit is in de nacht gebeurd. Door de intelligente lockdown zijn er in 2020 vanaf 12 maart tot en met juni geen audits gehouden. Vanaf juli hebben we de audits via beeldbellen uitgevoerd, met een extra thema: we vragen teams hoe de coronaperiode voor hen is. 

Vanaf half maart 2020 zijn er zowel landelijk, Dichterbij breed als voor individuele cliënten maatregelen genomen en keuzes gemaakt om de corona pandemie zo goed mogelijk door te komen. Dit zijn ingrijpende maatregelen geweest die invloed hadden op de kwaliteit van zorg.

Corona-onderzoek

In juli 2020 was het aantal corona-gerelateerde besmettingen zeer laag. Om ons goed voor te bereiden op een eventuele nieuwe periode met grote aantallen besmettingen, keken we terug naar onze keuzes en handelen, en de invloed op de gezondheid van cliënten en de kwaliteit van zorg in de periode maart t/m juni 2020. Met als doel om hiervan te leren.

Het auditteam heeft een corona-onderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn 26 interviews gehouden met een arts, verstandelijk gehandicapten, managers, regiebehandelaren en dvc’ers. De focus van het onderzoek lag op de kwaliteit van zorg, waarbij gezondheid van de cliënt op meerdere vlakken voorop staat, fysieke gezondheid, maar zeker ook mentale gezondheid.

Specifieke audits
Verder hebben we in 2020 specifieke audits ontwikkeld voor onder meer gezinshuizen en onderwijs.

Waarderend auditen in 2020

Lees meer

Specifieke audits in 2020

Lees meer

Brandveiligheid

Een brandveilige woonomgeving is een speerpunt bij Dichterbij. De afgelopen jaren hebben we via brandscans een risicoanalyse per woon-/logeeradres gemaakt en een voorstel gedaan voor maatregelen. Begin 2020 is met Veiligheidsregio Noord-Brabant een convenant getekend over de uitvoering daarvan. Concreet betekent dit dat we de komende jaren allerlei bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen nemen om brand te voorkomen, voor zover we hier in redelijkheid invloed op uit kunnen oefenen. Pogingen om hiervoor een projectleider in vaste dienst te werven, zijn op niets uitgelopen. Daarom hebben we eind 2020 een adviesbureau opdracht gegeven om het project uit te voeren. Dat gaat vanaf 2021 gebeuren.

Geestelijke verzorging

‘Hoe ga je om met de beperkingen van het coronavirus?’ Over deze vraag hebben geestelijk verzorgers in 2020 met veel cliënten, verwanten en medewerkers gesproken. Zij namen ook kerkvieringen op, die mensen thuis kunnen bekijken.

De geestelijk verzorgers van Dichterbij ondersteunen en begeleiden cliënten – en hun verwanten en begeleiders als dat nodig is - bij het zoeken en uitdrukking geven aan de goede zin in hun leven. Centraal daarbij staat de vraag uit de Ode: wie of wat geeft jouw leven betekenis? De ondersteuning vindt individueel plaats, in groepsbijeenkomsten en in het interdisciplinair overleg over thema’s die van betekenis zijn voor de cliënt. Voorbeelden zijn het levensverhaal, ziekte en sterven, waarden en gevoelens, empowerment, ingrijpende ervaringen en veranderingen.

In 2021 focus op 4 punten

Om onze kwaliteit verder te verbeteren, hebben we voor 2021 vier aandachtspunten benoemd:

  • We willen nog beter aansluiten op de behoeften van cliënten en verwanten. Om dat te bereiken komt er extra aandacht voor het goede gesprek met borging in het ondersteuningsplan.
     
  • De zorgbehoeften veranderen en worden complexer. Het is belangrijk dat de kennis en kunde van medewerkers daarop aansluiten. Daarom is er veel aandacht voor kennisdeling en scholing.
  • We zetten in op een verdere professionalisering van de samenwerking in teams, onder meer via dynamisch verbinden en de team-o-meter, een hulpbron waarmee teams zich verder kunnen ontwikkelen. 

  • Werven en vasthouden van vaste, betrokken medewerkers die zich graag willen ontwikkelen en met plezier bij Dichterbij werken. Daarom werken we aan een introductieprogramma voor nieuwe zorgcollega’s, waarin persoonlijk contact en verbinding centraal staan.

Verhoging kwaliteit? Door doorontwikkeling van de audits.

Accepteer cookies voor chat