Naar inhoud
Header IStock 1214717917

De financiële situatie

Dichterbij heeft in 2021 een positief financieel resultaat behaald. De maatregelen die we in 2021 door corona hebben moeten nemen, hadden veel impact op cliënten en medewerkers, maar ook op processen en financiën.

De impact van corona

De coronacrisis had in 2021 ook grote impact op processen en financiën. Er zijn extra kosten gemaakt voor het testen van cliënten en medewerkers, beschermingsmiddelen en –maatregelen, het op niveau houden van de personele bezetting, schoonmaak, et cetera. Het ziekteverzuim was hoger en door besmettingen was extra zorg nodig. Ook het vaccineren van cliënten en medewerkers kostte extra geld. Daarnaast hadden we te maken met omzetderving door hogere sterfte, meer langdurige afwezigheid en minder instroom van cliënten. De (meer)kosten en gederfde omzet zijn deels gecompenseerd door steun van de overheid. Uitgangspunt was dat de steun geen invloed had op onze financiële positie: we winnen er niet bij, we verliezen er niet door. 

Lees meer over de impact van het coronavirus

Het financiële resultaat

De omzetderving door corona was in 2021 € 5,0 miljoen, dit is inclusief kostenbesparingen die daarmee samenhingen. Voor personeel en materieel hebben we in totaal € 9,0 miljoen extra uitgegeven. In totaal komt de compensatie door de overheid in 2021 daarmee uit op € 14,0 miljoen, waarvan het overgrote deel betrekking heeft op de Wlz. Het zorgkantoor heeft de coronacompensatie voor de Wlz-financiering goedgekeurd. 

Met deze compensatie komt het resultaat 2021 (vóór correctie van incidentele baten en lasten) uit op € 3,1 miljoen, dit is een rendement van 1,2%. Dit ligt in lijn met het resultaat van 2020 ad € 2,9 miljoen (1,1%).

Bekijk hier de volledige financiële verslaglegging

Financieel beleid

De behoeften van cliënten en hun verwanten veranderen en worden meer divers. Denk aan de manieren om mee te doen in de maatschappij en de wens om kleinschalig(er) of zelfstandiger te wonen. Ook de vergrijzing leidt tot andere ondersteuningsvragen. Hierdoor zijn investeringen nodig in vastgoed en medewerkers. Om financieel gezond te blijven, sturen we op resultaten, efficiënte bedrijfsvoering, kostenbeperkingen en de verdere versterking van het vermogen. Dit doen we door:

Chat met ons