Naar inhoud
Coronavirus, actuele ontwikkelingen en maatregelen: Coronavirus Lees meer

De financiële situatie in 2020

Het coronavirus & financiën

Het jaar 2020 stond in het teken van het coronavirus. De maatregelen die we hebben moeten nemen, hadden veel impact op cliënten en medewerkers, maar ook op processen en financiën. Veel cliënten en medewerkers werden ziek, dagbestedingslocaties gingen dicht, logeren ging niet meer en sommige behandelingen van cliënten werden stopgezet. Ook ontstond nieuw werk, zoals het verstrekken van hulpmiddelen.

De overheid heeft zorginstellingen in 2020 gecompenseerd voor de omzetderving en voor extra kosten voor personeel en materieel. Uitgangspunt is dat de compensatie ervoor zorgt dat de coronacrisis geen invloed heeft op onze financiële positie: we winnen er niet bij, we verliezen er niet door.

Financiële compensatie

Door corona was de omzetderving in 2020 € 8,8 miljoen. Voor personeel en materieel hebben we in totaal € 7,4 miljoen extra uitgegeven. Daartegenover staat een besparing van € 0,8 miljoen (onder meer door sluiting dagbestedingen). In totaal komt de compensatie door de overheid daarmee uit op € 15,4 miljoen. Het zorgkantoor heeft de berekende coronacompensatie voor de Wlz-financiering goedgekeurd.

Resultaat 2020

Mét de compensatie van de overheid en na correctie van incidentele baten en lasten is het resultaat over 2020 € 1,75 miljoen, een rendement van 0,7%. Dit ligt in lijn met het resultaat van 2019 (€ 1,7 miljoen positief, rendement 0,7%). Het resultaat vóór correctie incidentele baten en lasten bedraagt € 2,9 miljoen (2019: € 1,5 miljoen). De omzet over 2020 bedraagt € 258,8 miljoen (2019: € 242,2 miljoen).

Financiële verslaglegging

De volledige verslaglegging vind je in onze jaarrekening 2020
Lees meer

Financieel beleid

De behoeften van onze cliënten (en hun verwanten) veranderen en worden meer divers. Denk bijvoorbeeld aan de manieren om mee te doen in de maatschappij. Of de wens om kleinschalig(er) of meer zelfstandig te wonen. Ook de vergrijzing leidt tot andere ondersteuningsvragen. Hierdoor zijn investeringen nodig in vastgoed en medewerkers.

Om financieel gezond te blijven, sturen we op resultaten, efficiënte bedrijfsvoering, kostenbeperkingen en de verdere versterking van het vermogen. Dit doen we door:

Lees meer over ons financieel beleid

Accepteer cookies voor chat