Naar inhoud

Organogram, bestuur en toezicht

Het werkgebied van Dichterbij is verdeeld in vier zorgregio’s. STEVIG is er voor specialistische en forensische zorg. Expertise borgt de kennis en kunde op gebied van diagnostiek, behandeling, consultatie en advies. De geneesheer-directeur functioneert onder de Raad van Bestuur (als onderdeel van de bestuursstaf). Schematisch ziet de hoofdstructuur van Dichterbij er als volgt uit:

Organogram januari 2023

Dichterbij hecht grote waarde aan transparantie. Daarom leggen we verantwoording af over onze activiteiten en de besteding van het budget. Dat doen we volgens de richtlijnen die daarvoor binnen de zorg gelden: dit zijn de Zorgbrede Governancecode 2022 en de Wet bestuur en toezicht. Deze zijn de leidraad voor de inrichting van het bestuur en het toezicht op het bestuur van Dichterbij.

De raad van bestuur bestaat uit Monique Caubo (voorzitter, links op foto) en Cecile Stallenberg.

Medezeggenschap

Via de cliëntenraad praten cliënten en verwanten bij Dichterbij mee.
Lees meer
Rvb Monique En Cecile 9

Monique Caubo

“De visie van Dichterbij om mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen bij een zo fijn en gewoon mogelijk leven spreekt me enorm aan. Dichterbij wil daarin uitblinken. Ik werk graag met alle betrokkenen samen om invulling te geven aan deze mooie ambitie en aan de naam en faam van Dichterbij als excellente zorgaanbieder en aantrekkelijke werkgever.”

Monique Caubo heeft een brede achtergrond binnen de gezondheidszorg. Ze deed ervaring op als bedrijfsarts bij Shell en Achmea en stuurde de arbodiensten bij Rabobank en DSM aan. In haar laatste functie voor Dichterbij was Monique directeur Kwaliteit, Informatiebeveiliging en Privacy bij HumanTotalCare,  dienstverlener op het gebied van arbeid en gezondheid. Ook is ze lid van een aantal toezichthoudende organen en was ze acht jaar lang voorzitter van de raad van toezicht van Conrisq Groep (o.a. De Rooyse Wissel en meerdere jeugdzorginstellingen).

Nevenfuncties
Uit hoofde van lidmaatschap raad van bestuur Dichterbij (allen onbezoldigd):
Lid bestuur De Hagert (Stichting samenwerking ZZG en Dichterbij)
Lid bestuur De Borg
Aandeelhouder UniK
Lid bestuursraad coöperatie Quli
Lid bestuursraad Academische Werkplaats Sterker op eigen benen

Overige nevenfuncties:
Lid Raad van Toezicht Maastricht School of Management, remuneratiecommissie (bezoldigd).

  Cecile Stallenberg

  “Ik heb een warme belangstelling voor het werk in de zorg en koester veel respect voor mensen die zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor het welzijn van anderen. Samen met deze mensen wil ik graag werken aan de ontwikkeling van Dichterbij.”

  Voor haar tijd bij Dichterbij was Cecile actief in diverse toezichthoudende functies, waaronder voor Rubicon Jeugdzorg, Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL), Sportstichting Sittard-Geleen en voor Lionarons GGZ. Haar aandachtsveld binnen deze Raad van Toezicht-functies was doorgaans financiën en bedrijfsvoering. Daarnaast was Cecile jarenlang Directeur personele en financiële zaken bij de Gilde Opleidingen.

  Cecile heeft een Drs. in bedrijfseconomie en een RA in accountancy (Tilburg University).

  Nevenfuncties
  Uit hoofde van lidmaatschap raad van bestuur Dichterbij (onbezoldigd):
  Lid Campusadviesraad ROC Nijmegen
  Lid bestuursraad Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking
  Lid adviesraad Tranzo
  Aandeelhouder UniK

  Overige nevenfuncties:
  Lid raad van commissarissen woningcorporatie Servatius (bezoldigd)

  Aandachtsgebieden


  Monique Caubo
  Cecile Stallenberg

  Regio Noord en Midden

  Regio Zuid
  Regio OostRegio West
  STEVIG
  Financiën en bedrijfsvoering
  Marketing & communicatie
  Human resources
  BestuursstafUnik
  KwaliteitAcademische werkplaats Tilburg
  Geneesheer-directeurInnovatie
  Academische werkplaats Nijmegen
  Quli
  Familievereniging

  Gezamenlijke aandachtsgebieden:

  • Medezeggenschap cliënten
  • Medezeggenschap medewerkers
  • Klachtencommissie en vertrouwenspersonen
  • Overleg Raad van Toezicht
  • Overleg MT Dichterbij
  • Overleg Vastgoedboard
  • Overleg medisch directeur
  • Overleg ICT-board

  De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van bestuur en de manier waarop deze in relatie tot de raad van toezicht worden ingevuld, zijn vastgelegd in het reglement raad van bestuur.

  Raad van Toezicht

  De raad van toezicht is onafhankelijk van de organisatie. Binnen de raad zijn alle deskundigheden aanwezig die nodig zijn om goed toezicht te houden. De raad van toezicht is onafhankelijk van de organisatie en vervult zijn taak zonder last of ruggespraak.

  De heer prof. dr. P.H.A. (Paul) Frissen (voorzitter)

  Deskundigheid:

  • strategie van overheden en collectieve sector;
  • signaleren macro trends en ontwikkelingen in zorg en welzijn

  Hoofdfunctie:

  • decaan en bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) te Den Haag
  • hoogleraar Bestuurskunde aan Tilburg University

  De heer H. (Henk) van Rees

  Deskundigheid:

  • werkgevers en werknemers aangelegenheden

  Nevenfuncties:

  • voorzitter Sociaal Progressief Oirschot
  • voorzitter raad van toezicht Vivantes

  Mevrouw dr. C. (Cecile) Exterkate

  • deskundigheid:
  • zorginhoudelijk
  • kwaliteit en veiligheid
  • wetenschappelijk onderzoek
  • governance
  • Financieel/economisch

  Hoofdfunctie:

  • manager Health SHELL INTERNATIONAL

  Nevenfuncties:

  • lid Raad van Toezicht Slachtofferhulp 
  • lid Raad van Toezicht Perspektief Herstelbemiddeling
  • lid Curatorium post initiele wo-master Verandermanagement Vrij Universiteit Amsterdam
  • vertrouwenspersoon Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt)

  De heer dr. F.S. (Frans) Stals

  Deskundigheid:

  • medische en sociaal-maatschappelijke vraagstukken
  • kwaliteit en veiligheid
  • wetenschappelijk onderzoek

  Hoofdfuncties

  • arts-microbioloog Zuyderland MC
  • medisch manager kwaliteit, veiligheid en bedrijfsvoering Zuyderland MC

  De heer mr. drs. H.P. (Henk Peter) Kip

  Deskundigheid:

  • financieel economische vraagstukken
  • vastgoed

  Hoofdfunctie

  • directievoorzitter bij woningcorporatie Mitros

  Nevenfuncties:

  • lid Algemeen Bestuur Aedes, vereniging voor woningcorporaties

  Wat betreft het aantal bestuurs- en toezichthoudende functies voldoen alle leden van de raad van toezicht aan de Wet bestuur en toezicht.

  Commissies en bijzondere taken

  De raad van toezicht van Dichterbij heeft drie commissies. Deze hebben een voorbereidende en adviserende taak.

  Renumeratiecommissie
  De remuneratiecommissie houdt zich bezig met de werving en selectie en het beloningssbeleid van de raad van bestuur en raad van toezicht. De remuneratiecommissie bestaat uit Paul Frissen (voorzitter) en Henk van Rees.

  Auditcommissie
  De auditcommissie richt zich op voorbereiding en advisering over financiële onderwerpen, in het bijzonder de jaarrekening en de begroting. De auditcommissie bestaat uit Henk Peter Kip (voorzitter – vanaf 1 april 2020) en Cecile Exterkate.

  Kwaliteitscommissie
  Doel van de kwaliteitscommissie is de raad van toezicht te informeren en te adviseren op het gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg. De raad van toezicht krijgt op die manier een beter beeld van de kwaliteit van zorg die Dichterbij levert. De kwaliteitscommissie bestaat uit Cecile Exterkate (voorzitter) en Frans Stals.

  Gedragscode en -regels

  Aanvullend op statuten en reglementen geldt voor leden van de raad van bestuur en raad van toezicht de Gedragscode integriteit leden raad van bestuur en raad van toezicht Dichterbij. De gedragsregels voor de overige medewerkers van Dichterbij zijn vastgelegd in de brochure Grondhouding voor bejegening. Dit is onderdeel van het introductiepakket van nieuwe medewerkers.

  Governancecode Zorg 2017
  Good Governance Dichterbij 2017

  Chat met ons