Naar inhoud
Header 14 2000x550px

Klokkenluidersregeling

Binnen Dichterbij zijn de begrippen Open, Betrokken, Professioneel en Samen kernwaarden voor ons handelen. Ook in haar rol van werkgever spant Dichterbij zich in om invulling te geven aan deze kernwaarden. Hierbij hoort ook dat medewerkers die vermoedens hebben van misstanden, deze vermoedens op een eenvoudige en veilige manier kunnen melden.

De klokkenluidersregeling draagt eraan bij dat zorgvuldig wordt omgegaan met (een vermoeden van) een misstand. En dat melders die te goeder trouw handelen, bescherming genieten.